loader

Pokladňa

Ochrana osobných údajov

Je pre nás dôležité, aby osobné údaje kupujúceho boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy kupujúceho na našich stránkach, sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).


V prípade, ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky, prosím, neváhajte sa na mňa kedykoľvek obrátiť. A to najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Dobrovoľným vyplnením osobných údajov kupujúcim, kupujúci týmto dáva súhlas s ich spracovaním v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v rozsahu uvedenom v registračnom formulári, t.j. predovšetkým  v nasledovnom rozsahu:

a) meno a priezvisko,
b) adresa pobytu (ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, štát),
c) telefonický kontakt (telefónne číslo),
d) e-mailová adresa,
e) platobné údaje,
f) obchodné meno (IČO, DIČ, IČ DPH),

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru.
Súčasne v súlade s § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas k používaniu a spracovaniu osobných údajov za účelom priameho marketingu.
Kupujúci berie na vedomie, že má práva zaručené zákonom o ochrane osobných údajov, ktorý najmä v § 28 a nasledujúcich upravuje práva v oblasti ochrany osobných údajov, t. j. najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu zaslaného na adresu info@cojediazdravedeti.sk, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže obrátiť na predávajúceho alebo i priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.
Osobné údaje sa spracovávajú za stanoveným účelom na obdobie 10 rokov, eventuálne až do prípadného odvolania súhlasu, pričom súhlas sa považuje za udelený do tej z vymenovaných skutočností, ktorá nastane prv.

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje iba, ak:
• dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
• spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
• spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
• spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
• spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
• spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Touto cestou si vás dovoľujeme informovať, že ako prevádzkovateľ spracúvame iba a výlučne vaše nasledovné osobné údaje, a to na tieto účely a na základe týchto právnych základov:
článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR, článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR, článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Aké údaje uchovávame?

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie nie sú považované za osobné a ani nie sú prepojené s vašimi osobnými údajmi.
Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre, ebooky, konzultácie. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, email, telefónne číslo.
Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, kontaktujte nás prosím prostredníctvom e-mailu: info@cojediazdravedeti.sk

Cookies

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili.
Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

Na čo tieto informácie používame?

Informácie, ktoré spracovávame, môžu byť použité na niektorú z nižšie uvedených činností:

  • Personalizovanie ponuky – vaše informácie pomáhajú prispôsobiť našu ponuku vašim individuálnym potrebám
  • Zlepšenie internetovej stránky – pravidelne vylepšujeme internetovú stránku na základe informácií a spätnej väzby, ktorú nám dávate.
  • Vylepšenie zákazníckej podpory – vaše informácie nám pomáhajú efektívne odpovedať na vaše požiadavky a potreby.
  • Na spracovanie transakcií – vaše informácie, verejné alebo neverejné, nebudú nikdy predané, vymenené alebo postúpené tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou údajov nutných na spracovanie platobných transakcií a doručenie tovaru/služieb.
  • Na spracovávanie výsledkov súťaží, promoakcií, ankiet a pod.
  • Na odosielanie emailov – emailová adresa, ktorú ste zadali na našich stránkach, môže byť použitá na odosielanie informácií a aktualizácií týkajúcej sa vašej objednávky. Taktiež pre potreby e-mail marketingu. Ak sa budete chcieť kedykoľvek odhlásiť z odoberania emailov, stačí, ak kliknete na odhlasovací odkaz, ktorý je umiestnený v emaile, alebo napíšte vašu žiadosť priamo na e-mail: info@cojediazdravedeti.sk


Tieto podmienky sú platné od 1.3.2023.

Kontaktné údaje:

ČJZD s.r.o. 
Sokolíkova 19,

Bratislava – Dúbravka
841 01
IČO: 51062194
DIČ: 2120712275

Predávajúci nie je platcom DPH.

e-mail: info@cojediazdravedeti.sk